عکس 2
عکس 3

برخی از سازمانهای طرف قرارداد کارت اعتباری

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg14.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

راه اندازی باشگاه اعتباری بیمه ملت

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت می توانند از مراکز طرف قرارداد باشگاه اعتباری استفاده نمایند. باشگاه اعتباری به منظور ارائه خدمات تفریحی، ورزشی و رستوران به دارندگات کارت اعتباری ایجاد گردیده است و دارندگان کارت می توانند با مراجعه به هر یک از مراکز باشگاه اعتباری خدمات مورد نیاز خود را بدون پیش پرداخت و هر گونه اضافه نرخی دریافت و مبلغ آن را در اقساط یک ماهه با استفاده از کارت اعتباری پرداخت نمایند. لیست مراکز طرف قرارداد باشگاه اعتباری در سایت کارت اعتباری به آدرس www.mellatcard.ir و در بخش "باشگاه اعتباری" موجود می باشد.